Strona głównaRegulamin

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej dietetyczniepoprawni.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom;

1.2 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd.

1.3 Sprzedawcą jest firma  Dietetycznie Poprawni Kamila Jachacy-Turecka, z siedzibą  w Warszawie 02-972 ul. Sarmacka 19/154 NIP 125-091-46-12 REGON 146890561;

1.4 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.

2. Zakupy, płatności i dostawa

2.1 Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;
 
2.2 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.3 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na konto 40 1140 2017 0000 4002 1305 9914, tytuł płatności: imię i nazwisko zamawiającego – nazwa usługi;

2.4 Każdą usługę staramy się uruchomić w terminie do 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub od potwierdzenia ważności kuponu zakupowego – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;

2.5 W przypadku zakupu kursów internetowych dostęp do kolejnych części materiałów szkoleniowych wysyłany jest mailowo do Klienta raz na tydzień, aż do wyczerpania części z jakich składa się kurs. Informacja o liczbie części podana jest w opisie każdego kursu na stronie internetowej Sprzedawcy. Na życzenie Klienta możliwe jest przyspieszenie lub spowolnienie wysyłania kolejnych części materiałów do kursu.

2.6 Materiały udostępniane w ramach kursów będą dostępne dla Klientów na cały okres szkolenia, a nawet po zakończeniu kursu przez okres minimum roku od dokonania zakupu, nie dłużej jednak niż do wydania kolejnej aktualizacji kursu.

2.7 W przypadku zakupu kursów internetowych - ostatnia wysyłana część kursu stanowi egzamin końcowy. Po jej otrzymaniu Klient na 7 dni na odesłanie odpowiedzi do egzaminatora. Niedotrzymanie terminu 7 dniowego może skutkować niezaliczeniem egzaminu. W wyjątkowych wypadkach kwestię przedłużenia czasu na odesłanie odpowiedzi egzaminacyjnych można uzgodnić z egzaminatorem. Po otrzymaniu odpowiedzi Egzaminator w ciągu kolejnych 7 dni odsyła odpowiedź Klientowi z informacją o zaliczeniu lub niezaliczeniu egzaminu końcowego. W przypadku pozytywnej oceny egzaminu końcowego Klient otrzyma w ciągu następnych 7 dni na maila certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Certyfikat jest w formie pliku PDF. Klient zainteresowany drukowanym certyfikatem, jak również zaświadczeniem, dyplomem bądź plastikową legitymacją może złożyć osobne zamówienie na stronie internetowej Sprzedawcy.

2.8 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

2.9 Dostępne w naszym sklepie metody płatności to:
- przelew zwykły
- payU.pl czyli bezpośredni transfer bankowy z kilkunastu najpopularniejszych banków w Polsce
- paypal czyli przelew bezpośredni poprzez portal paypal.com

3. Obowiązki Klienta

3.1 W przypadku zakupu usług dietetycznych Zamawiający wypełnia formularz z pytaniami (jest to wywiad żywieniowy) i tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety, wraz z ewentualnymi odpowiedziami na pytania dodatkowe przesłane przez usługodawcę.

3.2 W przypadku zakupu kursów internetowych Klient dokonujący zakupu poprzez stronę internetową dietetyczniepoprawni.pl wypełnia formularz zamówienia w koszyku zakupowym i tym samym dostarcza dane potrzebne do uruchomienia kursu przez usługodawcę.

3.3 Klient dokonujący zakupu usług poprzez stronę internetową partnera handlowego (np. portal sprzedający kupony na kursy w ramach zakupów grupowych) wypełnia formularz kontaktowy, wraz z podaniem numeru kuponu i jego kodu zabezpieczającego i tym samym dostarcza dane potrzebne do uruchomienia kursu przez usługodawcę. Uruchomienie usługi następuje w momencie weryfikacji kuponu przez usługodawcę.

4. Odstąpienie od umowy

4.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (tj. Poradnia Zdrowego Odżywiania Dietetycznie Poprawni ul. Sarmacka 19/154, 02-972 Warszawa, e-mail: poradnia@dietetyczniepoprawni.pl lub telefon: 884 802 160) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.2 Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

4.3 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Reklamacja

5.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres: Poradnia Zdrowego Odżywiania Dietetycznie Poprawni ul. Sarmacka 19/154, 02-972 Warszawa, lub e-mail: poradnia@dietetyczniepoprawni.pl

5.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy  konsumenckiej, na podstawie rękojmi,  a ponadto prosimy o opisanie:   
-    zgłoszenie wady (usterki),
-    roszczenie,
-    dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

5.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;

6. Poufność i ochrona prywatności

6.1 Firma Dietetycznie Poprawni Kamila Jachacy-Turecka jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

6.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a  każdy klient ma prawo do ich wglądu.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);  

7.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

7.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;

7.5 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

7.6 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;

7.7 W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").


------------------------------------------------------

           (miejscowość i data)
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Poradnia Zdrowego Odżywiania Dietetycznie Poprawni ul. Sarmacka 19/154, 02-972 Warszawa, e-mail: poradnia@dietetyczniepoprawni.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)  ……………………….;

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….;Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………………………….
Data …………………………………


(*) Niepotrzebne skreślić.

Strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.